Privacy & Cookie Policy

Laatste revisie: 14-10-2019

In ons privacybeleid kun je lezen hoe SATOS gegevens opslaat, welke gegevens dit zijn, waar wij deze voor gebruiken en hoe wij deze beschermen.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Wij raden iedereen die gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt nadrukkelijk aan ons privacybeleid aandachtig door te lezen.

Bij SATOS is het van groot belang dat er nauwkeurig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze gegevens worden bij SATOS vanzelfsprekend nauwgezet beveiligd. Daarbij hanteren wij de privacywetgeving. Dat houd voor SATOS in dat wij;

 • Verstaanbaar aangeven voor welke bestemming wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van onze privacy policy;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen tot zover SATOS is gemachtigd en het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen van SATOS

Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Je gegevens
Wij zullen persoonsgegevens buiten onze dienstverleners om nooit verstrekken aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn of worden door een gerichte vordering van justitie. Wij zullen niet meewerken aan het ongericht of niet goed onderbouwd opeisen van gegevens.

Naar aanleiding van de diensten en mogelijkheden die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens en data van jouw verwerken en of beheren;

Persoonsgegevens
Jouw gegevens worden verzameld door SATOS en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd

 Verzamelen van gegevens die derden ons aanleveren

SATOS heeft de mogelijkheid om uit privé of openbare bronnen informatie over jou te verzamelen en deze op te slaan.

Doeleinden
Wij verwerken een aantal van jouw gegevens in verband met een aantal doeleinden:

 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat wij jou kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en om onze dienstverlening daar waar nodig te kunnen verbeteren;
 • Om jou vragen of klachten in behandeling te nemen en je te woord kunnen staan via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren;
 • Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen die voor SATOS gelden;

 Jouw persoonsgegevens zijn in veilige handen
Wij beveiligen jouw persoonsgegevens door middel van encryptie en locatie gebonden toegang. Tevens hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht getekend en hebben we van alle werknemers een verklaring omtrent gedrag van het in beheer. We hanteren deze interne regels omdat het voor zowel jou als onszelf zeer belangrijk is om jouw persoonsgegevens in een veilige omgeving te verwerken.

Bewaren van gegevens
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. SATOS hanteert een bewaartermijn van 5 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor gegevens die wij langer moeten bewaren omwille van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegeven delen
SATOS verstrekt (persoons)gegevens aan derden om zo haar taken tot uitvoer te brengen. Zonder deze partijen kunnen wij jou ook niet optimaal van dienst zijn. SATOS zal haar dienstverleners alleen toestemming verlenen tot gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. SATOS verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan onder andere de volgende partijen: IT-dienstverleners, e-mail hosting, communicatieve partijen, cloud-computing, marketing partners en partijen die onze reviews verzamelen.

De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Cookies  

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Jouw toestemming is geldig voor een periode van 13 maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Noodzakelijke cookies: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken en te houden door basisfuncties zoals webbrowsing en toegang tot beveiligde locaties op de website te garanderen. Zonder deze cookies werkt de website niet, en kun je dan ook geen gebruik maken van onze website.
 • Cookies ten behoeve van statistieken: Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website door op anonieme wijze gegevens van de bezoekers te verzamelen.
 • Marketing cookies: Marketing cookies worden gebruikt om activiteiten van onze bezoekers op de diverse website te volgen. Het is de bedoeling om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor externe adverteerders.
 • Niet-geclassificeerde cookies: Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we momenteel nog aan het inrichten zijn, dit doen wij samen met de aanbieders van de betreffende cookies.
 1. Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq 

Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van je gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen.

Inzien en aanpassen van jouw persoonsgegevens
Je rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via legal@SATOS.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

In het geval dat je op een discrete wijze contact wenst op te nemen met ons dan kan dat met de FG (Functionaris Gegevensbescherming) n.maas@SATOS.nl. Hierbij is het goed om te weten dat onze FG een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft en geen persoonsgegevens met andere werknemers of werkgevers van SATOS zal delen tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Nog steeds niet tevreden? Je hebt het recht om zelf contact op te nemen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Toepasselijk recht
Op deze privacy policy is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.